Tổng hợp mô hình giá nâng cao dành cho Trder chuyên nghiệp